Privacy Policy

<p style="text-align: justify;">Wij respecteren de privacy van alle bezoekers van de site en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk behandeld wordt.</p>

<h3>Welke partijen zijn er?</h3>

<p style="text-align: justify;"><span>In deze Privacy Policy wordt verstaan onder:</span></p>

<p style="text-align: justify;"><span>&lsquo;Apotheek ': <strong>Apotheek Drie Fonteinen</strong> vestiging te<strong> Smisstraat 1 , 3080 Vossem,</strong> ingeschreven onder het ondernemingsnummer<strong> BE 0460 908 168.</strong></span></p>

<p style="text-align: justify;"><span>'Koper': iedere natuurlijke persoon (B2C) of rechtspersoon (B2B) die met de apotheek in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.</span></p>

<p style="text-align: justify;"><span>&lsquo;Privacywet&rsquo;: Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.</span></p>

<h3 style="text-align: justify;">Wat wordt er bijgehouden ?</h3>

<p>Volgende informatie kan verzameld worden:</p>

<ul>

<li>naam</li>

<li>contact informatie inclusief email adres</li>

<li>demografische informatie zoals postcodes, voorkeuren en interesses</li>

<li>andere&nbsp;informatie die&nbsp;relevant is naar klantenbevraging en/of aanbiedingen</li>

</ul>

<p style="text-align: justify;">Voor de toepassing onder de Privacywet wordt onder &lsquo;persoonsgegevens&rsquo; verstaan, elke informatie betreffende een identificeerbare natuurlijke persoon. Als identificeerbaar wordt beschouwd een persoon die direct (of indirect) kan worden ge&iuml;dentificeerd aan de hand van een identificatienummer of een element hetwelk kenmerkend is voor zijn fysieke, fysiologische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit.</p>

<p style="text-align: justify;">Elke persoon heeft recht op bescherming van zijn fundamentele rechten en vrijheden, inzonderheid op bescherming van zijn persoonlijke levenssfeer. De apotheek erkent dit recht, en levert grote inspanningen om dit recht praktisch en online om te zetten. De Privacywetgeving is enkel van toepassing op (gehele of gedeeltelijke) geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens, of bij manuele verwerking wanneer de persoonsgegevens worden weggeschreven naar een bestand.</p>

<p style="text-align: justify;">De persoonsgegevens dienen eerlijk en rechtmatig te worden verwerkt, voor een welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden te worden verkregen, toereikend, terzake dienend en niet overmatig te zijn, nauwkeurig te zijn en in een vorm die het mogelijk maakt de betrokkenen te identificeren.</p>

<p style="text-align: justify;">De apotheek voldoet aan de hierboven opgenoemde voorwaarden. De verwerking gebeurt voor informatieve en technische doeleinden. De apotheek kan ook analytische data verzamelen rond het gebruik en installatie van zijn website. De analytische data&nbsp;tonen inderdaad locatiegegevens. Op basis van deze gegevens kan je (vermoedelijke) locatie op een kaart&nbsp;worden bepaald en aangegeven. Deze aanduidingen (op basis van een IP-adres) zijn echter allesbehalve nauwkeurig, en dus ruim onvoldoende om je precieze locatie te achterhalen. We gebruiken deze locatiegegevens niet om u te identificeren, doch enkel om de goede technische werking van onze website te garanderen.</p>

<p>Voor een uitgebreide lijst van de coockies die we gebruiken verwijzen we graag door naar&nbsp;de <a href="http://dev.bitler.be/privacy-policy-cookie-restriction-mode/#list"><span style="color: #3399cc;">Lijst van cookies die we verzamelen</span></a>.</p>

<h3 style="text-align: justify;">Wij&nbsp;verkopen uw gegevens niet</h3>

<p style="text-align: justify;">Wij zullen uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen. &nbsp;De gegevens worden enkel aan derden ter beschikking gesteld indien zij betrokken zijn bij het uitvoeren van uw bestelling. Voor overige doeleinden gebruiken wij uw gegevens enkel indien u expliciet uw toestemming heeft gegeven.</p>

<p style="text-align: justify;">De apotheek zal uw gegevens uitsluitend gebruiken of aanwenden in overeenstemming met de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de andere relevante vigerende wettelijke voorschriften.</p>

<p style="text-align: justify;">Eerst en vooral gebruiken we jouw persoonsgegevens om de goede technische werking van onze webshop te garanderen. Om producten te plaatsen moet je je registreren. Hierbij worden verschillende gegevens opgevraagd. We kunnen uw persoonsgegevens ook gebruiken om je te voorzien van informatieve nieuwsberichten, nieuwe promoties, belangrijke nieuwsberichten,...</p>

<p style="text-align: justify;">Toegang tot uw gegevens (versturen van nieuwsbrieven of berichten van promotionele aard) kan worden overgemaakt aan derden of partners, voor informatieve of publicitaire doeleinden. Je persoonlijke data zelf wordt nooit aan derden verkocht of doorgegeven.</p>

<p style="text-align: justify;">De apotheek heeft alle mogelijke juridische en technische voorzorgen genomen om ongeoorloofde toegang en gebruik te vermijden. Zij is daarom in geen geval aansprakelijk voor identiteitsdiefstal, datadiefstal of informaticacriminaliteit. Zij zal bij een inbraak op haar informaticasystemen onmiddellijk alle mogelijke maatregelen nemen om schade en/of diefstal tot een minimum te beperken.</p>

<h3 style="text-align: justify;">Cookies</h3>

<p style="text-align: justify;">Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser opgeslagen worden op uw computer. Wij gebruiken cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen ons in staat om op basis van de verzamelde informatie onze website te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie.</p>

<h3 style="text-align: justify;">Veiligheid</h3>

<p style="text-align: justify;"><span class="hps">We</span> <span class="hps">doen er alles aan om</span><span class="hps">&nbsp;ervoor te zorgen</span> <span class="hps">dat</span> <span class="hps">uw</span> <span class="hps">informatie veilig is</span><span>.</span> <span class="hps">Om</span> <span class="hps">onbevoegde toegang of</span> <span class="hps">openbaarmaking te voorkomen</span><span>,</span> <span class="hps">hebben</span> <span class="hps">we</span> <span class="hps">in de serverroom g</span><span class="hps">eschikte fysieke</span><span>,</span> <span class="hps">elektronische en</span> <span class="hps">bestuurlijke procedures ter bescherming </span><span class="hps">en</span> <span class="hps">beveiliging</span> <span class="hps">van de</span> <span class="hps">informatie die we</span> <span class="hps">online</span> <span class="hps">verzamelen</span><span>.</span></p>

<h3 style="text-align: justify;">Inzagerecht</h3>

<p style="text-align: justify;">U beschikt over een inzagerecht van uw gegevens en u kan er kosteloos een verbetering van aanvragen. Daarnaast kunt u zich steeds kosteloos en zonder reden verzetten tegen de verzending van reclame alsook het doorgeven van uw gegevens aan derden. U kan deze rechten uitoefenen door ons aan te schrijven met een ondertekend en gedagtekend verzoek daartoe, samen met een kopie van uw identiteitskaart.</p>

<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>

<p style="text-align: justify;">Indien u nog vragen mocht hebben over ons Privacy Beleid, neem dan contact op via volgend e-mail adres: <strong><a href="mailto:apo3fonteinen@skynet.be">apo3fonteinen@skynet.be</a></strong></p>

<h3><a name="list"></a>Lijst van cookies</h3>

<p>De tabel hieronder lbevat alle cookies en welke informatie ze bewaren.</p>

<table class="data-table">

<thead>

<tr><th>COOKIE name</th><th>COOKIE Description</th></tr>

</thead>

<tbody>

<tr><th>CART</th>

<td>The association with your shopping cart.</td>

</tr>

<tr><th>CATEGORY_INFO</th>

<td>Stores the category info on the page, that allows to display pages more quickly.</td>

</tr>

<tr><th>COMPARE</th>

<td>The items that you have in the Compare Products list.</td>

</tr>

<tr><th>CURRENCY</th>

<td>Your preferred currency</td>

</tr>

<tr><th>CUSTOMER</th>

<td>An encrypted version of your customer id with the store.</td>

</tr>

<tr><th>CUSTOMER_AUTH</th>

<td>An indicator if you are currently logged into the store.</td>

</tr>

<tr><th>CUSTOMER_INFO</th>

<td>An encrypted version of the customer group you belong to.</td>

</tr>

<tr><th>CUSTOMER_SEGMENT_IDS</th>

<td>Stores the Customer Segment ID</td>

</tr>

<tr><th>EXTERNAL_NO_CACHE</th>

<td>A flag, which indicates whether caching is disabled or not.</td>

</tr>

<tr><th>FRONTEND</th>

<td>You sesssion ID on the server.</td>

</tr>

<tr><th>GUEST-VIEW</th>

<td>Allows guests to edit their orders.</td>

</tr>

<tr><th>LAST_CATEGORY</th>

<td>The last category you visited.</td>

</tr>

<tr><th>LAST_PRODUCT</th>

<td>The most recent product you have viewed.</td>

</tr>

<tr><th>NEWMESSAGE</th>

<td>Indicates whether a new message has been received.</td>

</tr>

<tr><th>NO_CACHE</th>

<td>Indicates whether it is allowed to use cache.</td>

</tr>

<tr><th>PERSISTENT_SHOPPING_CART</th>

<td>A link to information about your cart and viewing history if you have asked the site.</td>

</tr>

<tr><th>POLL</th>

<td>The ID of any polls you have recently voted in.</td>

</tr>

<tr><th>POLLN</th>

<td>Information on what polls you have voted on.</td>

</tr>

<tr><th>RECENTLYCOMPARED</th>

<td>The items that you have recently compared.</td>

</tr>

<tr><th>STF</th>

<td>Information on products you have emailed to friends.</td>

</tr>

<tr><th>STORE</th>

<td>The store view or language you have selected.</td>

</tr>

<tr><th>USER_ALLOWED_SAVE_COOKIE</th>

<td>Indicates whether a customer allowed to use cookies.</td>

</tr>

<tr><th>VIEWED_PRODUCT_IDS</th>

<td>The products that you have recently viewed.</td>

</tr>

<tr><th>WISHLIST</th>

<td>An encrypted list of products added to your Wishlist.</td>

</tr>

<tr><th>WISHLIST_CNT</th>

<td>The number of items in your Wishlist.</td>

</tr>

</tbody>

</table>

<p>&nbsp;</p>